Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sorular, en geç 24 Şubat 2022 tarihine kadar aşağıdaki e-posta adresine gönderilebilir.

E-posta adresi: kayist@kalkinma.com.tr

TKYB’nin bu tarihten sonra alınan sorulara açıklama yapma yükümlülüğü yoktur.

Başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlamak için, TKYB, başvuru sahiplerinin, bir alt projenin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu hakkında önceden görüş veremez.

Sorulara bireysel cevap verilmeyecektir.

17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular cevapları ile birlikte derlenerek aşağıda yayınlanmıştır. İhtiyaç duyulması halinde Sıkça Sorulan Sorular güncellenebilecek olup yayınlanan / yayınlanabilecek soru ve cevaplardan haberdar olmak için düzenli olarak web sitemizi takip etmeniz önerilmektedir.

 • 1 Kayist Hibe Programından kimler faydalanabilir?

  Seçili proje illerinde yer alan, tüzel kişiliği haiz, tamamıyla özel sektöre ait, Teklif Çağrısı Duyuru tarihinden en az 2 yıl önce kurulmuş küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler hibe başvurusunda bulunabilir. Başvuru sahibinin uygunluğu hakkında daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberi’nin "2.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: kimler başvurabilir" bölümünü inceleyebilirsiniz.

 • 2 Hibe desteğinin üst sınırı nedir?

  Hibe kapsamında sağlanacak mali desteğin üst sınırı işletme büyüklüğü bazında 15.000 Avro ile 300.000 Avro arasında farklılık göstermektedir. Hibe tutarı alt-projenin uygun maliyetlerinin %50'si ve %70'i arasında olabilir. Ayrıca İnsan Kaynakları maliyetleri, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70'inden az ve %90'ından fazla olamaz. Bütçede gösterilen İnsan Kaynakları maliyeti Başvuru Rehberi’nin "2.3.1.1. İnsan Kaynakları" başlığına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 • 3 Başvurular hangi dilde yapılacaktır?

  Başvurular Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir.

 • 4 İstihdam edilmesi gereken asgari ve azami çalışan sayısı var mı?

  İstihdam edilmesi gerekli personel sayısının başvuru özelinde değerlendirme yapılarak belirlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir minimum istihdam sayısı belirlenmemiştir, ancak Başvuru Rehberi’nde yer alan Değerlendirme Tablosu’ndaki ‘’3.4. Teklif yeterli sayıda ilave kayıtlı istihdam içeriyor mudur?’’  bölümünden tam puan alınabilmesi için küçük ölçekli işletmelerin 4 ve üzeri, orta büyüklükteki işletmelerin 16 ve üzeri, büyük ölçekli işletmelerin 40 ve üzeri yeni istihdam yapmaları gerekmektedir.

 • 5 Mülteci istihdamı zorunlu mu?

  Hibe Programı’nın amaçları ve öncelikleri doğrultusunda firma bünyesinde ilave istihdam edilmesi beklenen kişilerin toplamının %50'sinin mülteci veya GKSS kapsamında olması beklenmektedir. Hibe Programı'nın amacına uygunluk açısından değerlendirme tablosundan görüleceği üzere mülteci istihdamının olması durumunda değerlendirme puanı daha yüksek olacaktır. Alt-proje kapsamında hem Türk vatandaşlarının hem de mültecilerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

 • 6 Kadın istihdamı zorunlu mu?

  Zorunlu değildir. Hibe Programı'nın amacına uygunluk açısından değerlendirme tablosundan görüleceği üzere kadın istihdamının olması durumunda değerlendirme puanı daha yüksek olacaktır.

 • 7 Mülteciler sadece GKSS kapsamındaki Suriyelileri mi kapsamaktadır?

  Alt-proje kapsamında kullanılan “mülteci” tanımı hem Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri hem de diğer mültecileri kapsamaktadır. Başvuruların yapıldığı Platformun Başvuru Formu ve İş Planında yer alan İstihdam Planı oluşturulurken istihdam edilecek personelin vatandaşlık bilgileri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 • 8 İstihdam edilecek personelin niteliği ne olmalıdır?

  Alt-proje kapsamında istihdam edilecek personel için nitelik kısıtı bulunmamaktadır ve firma bünyesindeki farklı departmanlara farklı nitelikte personel istihdam edebilir.

 • 9 Başvuru sahibi firma büyüklüğü neye göre belirlenmektedir?

  Alt-proje kapsamında firma büyüklükleri firmanın çalışan sayısına göre belirlenmekte olup küçük ölçekli işletmeler 50 çalışanın altında, orta ölçekli işletmeler 50 ila 249 çalışan arasında ve büyük ölçekli işletmeler 250 çalışan veya üstünde çalışana sahip firmalardır. Başvuru Sahibinin çalışan sayısı güncel (2021 yıl sonu ya da başvuruya daha yakın tarihli) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (İmzalı, damgalı) ve güncel SGK Dökümü baz alınarak belirlenmelidir.

 • 10 Şahıs şirketleri hibe başvurusunda bulunabilir mi?

  Başvuru sahibi firma tüzel kişiliği haiz bir şirket olması durumunda hibe programına başvurabilir. Hibe Programına başvurabilecek şirket türleri şunlardır: anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket.

 • 11 Hibe ödemeleri hangi para cinsinden ve ne şekilde yapılacaktır?

  Alt-proje bütçesindeki maliyet tahmininde, ilgili tarihteki (alt-projenin hazırlandığı tarih) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz satış kuru kullanılacaktır. Alt hibe tutarları Avro cinsinden ödenecektir. Döviz kurundan kaynaklı zararlar uygun maliyet sayılmamaktadır ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak başvuru sahibinin kar elde etmemesi esastır. Alt-proje uygulama dönemindeki ödemelerin gerçekleştiği gündeki dönüşüm kuru esas alınarak Avro tutarı belirlenecek ve ödemeler bu doğrultuda Avro cinsinden yararlanıcılara 6 aylık aralıklarla hak ediş usulüyle gerçekleştirilecek ve kayıtlı istihdam yaratma şartına bağlı olacaktır. Dört dilimde gerçekleştirilecek alt-proje ödemeleri, alt-projenin istihdam taahhüdünün yerine getirilmesi ile bağlantılı olacaktır. İlk dilim ödemesi %10 oranında ve avans ödeme şeklinde olacaktır. Diğer ödemelerde istihdam koşulunun doğrulanması için firmalar tarafından sunulan İnsan Kaynakları maliyetlerine ilişkin istihdam kayıtları periyodik olarak resmi SGK raporları ile çapraz kontrol edilecektir. İkinci ve üçüncü dilim ödemeleri %40 oranında, dördüncü ve son ödeme %10 oranında olacak ve harcama teyit raporu talep edilecektir.

 • 12 Yatırım teşvik belgesi bulunan firmalar hibe programından yararlanabilir mi?

  Evet, yararlanabilir. Ancak Kayıtlı İstihdam Yaratma Hibe Programı kapsamında başvuru sahibi firmanın yatırım teşvik belgesine sahip olması uygunluk kriterleri kapsamında bir zorunluluk değildir.

 • 13 Proje başvurusu yapıldıktan sonra istihdam taahhüdü yerine getirilmeye başlanabilir mi?

  Alt-proje kapsamındaki harcama kalemleri, alt-hibe sözleşmesi imzalanmadan önce gerçekleştirilmemelidir. Proje başvurusu yapıldıktan sonra ve alt-hibe sözleşmesini imzalamadan önce gerçekleştirilen harcamalar (insan kaynakları maliyeti de dahil olmak üzere) uygun maliyet olarak sayılmayacaktır.

 • 14 Hibe desteği başvuru sahibi firma bünyesindeki mevcut çalışanlar için kullanılabilir mi?

  Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi, firmaların taahhüt ettikleri yeni istihdama yönelik olarak kullandırılacaktır. Firma bünyesinde hâlihazırda çalışan mevcut insan kaynakları maliyetleri, proje bütçesinde uygun olmayan maliyetlerdendir. Alt-hibe sözleşmesi imzalanmadan önce istihdam edilen personelin maliyeti uygun maliyet kapsamında yer almayacaktır. Söz konusu uygun ve uygun olmayan maliyetler için Başvuru Rehberi’nin “2.3. Maliyetlerin Uygunluğu: dahil edilebilecek maliyetler” başlığını inceleyiniz.

 • 15 Başvurularda Kapasite Raporu sunmak zorunlu mudur?

  Kapasite Raporlarına ilişkin detaylı bilgi için; http://sanayi.tobb.org.tr/kapasite_raporu.php adresini ziyaret edebilirsiniz. İlgili mevzuat kapsamında Kapasite Raporu düzenlemesi zorunlu olmayan başvuru sahiplerinden söz konusu belge talep edilmemektedir. Kapasite Raporuna tabi olmayan firmaların Kayist Platform’unda yer alan Destekleyici Belgeler bölümünde söz konusu belgeye tabi olmadığını beyan eder nitelikte bir belge sunması gerekmektedir.

 • 16 Hibe başvurusuna hangi sektörlerde yer alan firmalar başvurabilir?

  Alt-proje konusu, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları ile uyumlu olmalı ve TKYB Yasaklı Sektörler Listesi ile Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesi’nde yer almamalıdır. Bunun dışında sektör ve firma ile ilgili kategorik bir kısıtlama bulunmamaktadır. Finanse edilmeyen faaliyetler listesine Hibe Programı web sitesinin Proje Dokümanları bölümündeki TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Politikası belgesinden ulaşılabilmektedir.

 • 17 Birden fazla proje ile hibe başvurusunda bulunulabilir mi?

  Tüzel kişiliği haiz her bir başvuru sahibi firma, Teklif Çağrısı kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje teklifi sunabilir.

 • 18 Alt-proje uygulama dönemi içerisinde yeni istihdam edilen personel işten ayrılırsa sonuçları ne olur?

  Kayıtlı istihdamın toplamda en fazla 21 aylık alt-proje süresi içinde en az 18 aylık süre korunması gerekli olup işten ayrılma veya işten çıkarılma söz konusu olduğunda yerine yeni istihdamın konması beklenmektedir. Mali desteğin 2., 3., ve 4. dilimleri SGK kayıtları incelenerek yapılacağından taahhüt edilen istihdam şartı yerine getirilemezse söz konusu durum değerlendirilerek hibe desteğinde kesinti yapılacaktır.

 • 19 Kayist Platformunda tamamlanan başvurular üzerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Kayist Platformu üzerinde tamamlanmış başvurular üzerinde herhangi bir değişiklik ya da güncelleme yapılamaz. Ancak başvuru sahibi, Platform’daki tamamlanmamış başvurusunu taslak olarak kaydederek Teklif Çağrısı’nın son tarihine kadar revize edebilir.. Başvuru sahipleri, son başvuru tarihinden sonra revizyon yapabilmek için Kayist Platformuna erişemeyeceklerdir. Bu kapsamda hatalı olarak yapılan başvurunun iptal edilebilmesi için kayist@kalkinma.com.tr adresine Çağrı’nın açık olduğu süre içinde gerekçe belirtilerek resmi yazı ile talepte bulunulması gerekmektedir. Yeni başvuru ancak TKYB'nin onayı sonrasında yapılabilecektir. 

 • 20 Ç&S Değerlendirme Belgeleri zorunlu mu?

  Ç&S Ön uygunluk kontrolü kapsamında başvuru aşamasında sunulması gerekli olan belgeler Başvuru Rehberinin “3.2 Başvuru Belgeleri” bölümünde belirtilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu Ç&S Belgeleri arasında yer alan 18., 19., 20., 21. ve 22 belgelerin başvuru aşamasında idari kontroller ve uygunluk kontrolü için sunulması gerekmektedir. Ç&S Belgeleri listesinde 23. ila 40. arasında yer alan belgeler Ç&S Değerlendirme aşamasında talep edilecektir.

 • 21 Proje kapsamında makine-teçhizat alımı yapılabilir mi?

  Evet, yapılabilir. Ancak Başvuru Rehberi’nde açıklandığı gibi makine-teçhizat alımı alt-proje kapsamında uygun bir kalem olmakla birlikte sadece makine-teçhizat alımından ibaret bir başvuru uygun değildir.

 • 22 Başvuru esnasında istenilen belgelerde imzalı ve damgalı olarak belirtilen belgeler için, E-devlet adresi üzerinden alınmış barkodlu belgeler gönderilebilir mi?

  Hibe başvurusu için gerekli belgelerden imzalı ve damgalı olarak talep edilenlerin imzalı ve damgalı olarak sunulması beklenmektedir. E-devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler kabul edilebilecektir.

 • 23 Vergi ve SGK borcu olan firmalar başvuru yapabilir mi?

  Hibe başvurusu yapan firmaların vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu olmamalı, vadesi geçmiş sosyal güvenlik ve yürürlükteki mevzuatın yasal sınırları üzerinde vergi borcu olmamalı, temerrüde düşen kredisi olmamalıdır. Eğer varsa, söz konusu borcun yapılandırıldığını gösteren belge sunulmalıdır.

 • 24 Tür değişikliğine uğrayan şirketlerde 2 yıllık süre şartı var mıdır?

  İki yıllık süre şartı, alt-hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru yapan firmaların başvuru tamamlanma tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıl önce kurulmuş olması gerekliliğini ifade eder. Bunun için firmanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kaydında yer alan ilk kayıt tarihi baz alınır. İki yıllık süre tür değişikliği için geçerli değildir.

 • 25 Proje hazırlığında belirlenen Avro/TL kuru proje sürecinde değişikliğe uğrarsa proje bütçesi güncellenecek midir?

  Proje teklifi ile alt hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje dönemi boyunca gerçekleşen kur hareketlerinden kaynaklanan kambiyo karları/zararları herhangi bir bütçe revizyonuna tabii değildir. Ancak yararlanıcı firmaya yapılacak ödemeler bütçe sınırları içinde ve gerçekleşme tutarıyla sınırlı olacaktır.

 • 26 Proje kapsamında hangi satın alma kuralları geçerli olacaktır?

  Alt-proje kapsamında gerçekleştirilecek satın almalar Başvuru Rehberinin "5. Uygulama Koşulları" ana başlığında belirtilen kurallara tabidir. Alt-proje uygulama aşaması boyunca sorunsuz ve eksiksiz bir satın alma süreci sağlamak için yararlanıcılar IPF (Yatırım Projesi Finansmanı) Borçluları için Dünya Bankası Tedarik Düzenlemeleri’nde yer alan 6.46 maddesindeki ticari uygulamalara tabi olacaktır. Uygulama aşamasında satın alma prosedürlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeler Uygulama Rehberi’nde yer alacaktır.

 • 27 Proje başvurusunda birden fazla telefon numarasıyla Kayist Platformuna giriş yapılabilmekte midir?

  Kayist Platformu üzerinden yapılan başvurular her bir proje için tek bir telefon kaydı ile gerçekleşmektedir.

 • 28 Yabancı uyruklu personel istihdamında Türk çalışanların %10’u oranında yasal bir kısıtlama var mıdır?

  İlgili oran 15.1.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik’’ içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.20168375.pdf bağlantısında yer alan ilgili dokümanı inceleyiniz.

 • 29 Mülteci istihdamında verilmesi gereken minimum ücret nedir?

  Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında desteklenen ilave istihdamın kayıtlı olmalı ve Türk vatandaşlar ve mülteciler için ayrım gözetilmeksizin yürürlükteki yasal sınırlar dahilinde bir ücret verilmelidir.

 • 30 2019, 2020 ve güncel 2021 bağımsız güncel denetim raporu her şirket için sunulması gerekli bir rapor mudur?

  Tabi oldukları mevzuat gereği bağımsız denetimin zorunlu olduğu firmalar için denetim raporu sunulmak zorundadır. Bağımsız denetim zorunluluğu olmayan firmalar SMMM ve YMM onaylı mali belgelerini sunabilir.

 • 31 Proje teklifinin verilmesi ile proje sonucunun açıklanması tarihleri arasında firmanın mevcut istihdamında azalış olursa bu durum firmayı nasıl etkiler?

  Başvuru sahibinin çalışan sayısına göre sınıflandırılması, başvuru tarihinde başvuru sahibinin çalışan sayısını gösteren (2021 yıl sonu ya da başvuruya daha yakın tarihli) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (imzalı, damgalı) ve güncel SGK Dökümü baz alınarak belirlenmelidir. Firmanın işletme büyüklüğüne göre alabileceği azami ve asgari hibe miktarı, başvuru tarihinde belirttiği çalışan sayısına göre belirlenen firma büyüklüğü üzerinden esas alınacaktır.

 • 32 "İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı" OSB veya Teknokent içerisinde faaliyette bulunan işletmelerden de talep edilecek midir?

  Firma bir OSB veya Teknokent’te bulunuyor olsa bile İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak durumundadır. Başvuru sahibi, herhangi bir nedenle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak konusunda muafiyet sahibi ise ilgili belgeyi paylaşabilir, ya da başvuru süreçlerini hemen başlatır ve başvuru sürecini başlattığına dair bir yazı paylaşabilir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu Çevresel ve Sosyal Değerlendirme aşamasında ön uygunluk kontrolü için geçerlidir ve başvuru esnasında sunulması beklenmektedir.

 • 33 KİK Yasaklı Sorgulama Ekranı dışında söz konusu belgeye erişebilmek için farklı bir yöntem mevcut mudur?
  Destekleyici belgeler arasında yer alan KİK Yasaklı Sorgulama Sonucuna ilişkin belgeye;  
  bağlantıları üzerinden erişilebilmektedir.
 • 34 Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında hem kredi hem de hibe desteğinden yararlanılabilir mi?

  Hibe başvurusunda bulunan firmaların Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Kredi bileşeni kapsamında kredi almamış olması gerekmektedir. Projenin iki bileşeninden aynı anda yararlanmak mümkün değildir.

 • 35 Aynı proje ile farklı hibe programlarından yararlanmak mümkün mü?

  Başvuru Rehberi’nin ''2.3.3. Uygun Olmayan Maliyetler'' bölümünde belirtildiği üzere Yararlanıcı(lar) tarafından beyan edilen ve Avrupa Birliği (Avrupa Kalkınma Fonu dahil) hibesi alan bir başka proje veya çalışma programı kapsamında finanse edilen maliyetler uygun olmayan maliyetlerdendir. Bu kapsamda, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı’na yapılan başvuruda destek talep edilen bütçe alt kalemleri, diğer hibe programlarından destek almamış olmaları halinde mali destekten yararlanabilir.

 • 36 İstihdam edebileceğimiz yabancı uyruklu kişilere nasıl ulaşabiliriz?

  Alt-proje kapsamında istihdam edilmesi planlanan personelin temini firmalara ait olup TKYB'nin bir yönlendirmesi olmayacaktır. Firmalar bu konuda Kızılay Toplum Merkezleri ve İŞKUR gibi kurumlarla iletişime geçebilirler. Mülteci istihdamıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü mevzuatı takip edilebilir.

 • 37 İstihdam edilecek olan çalışanlar istihdam süresinde temin edilemez ise uzatma mümkün olacak mıdır?
  Kayıtlı istihdamın en az 18 aylık süre için yaratılması gerekli olup işten ayrılma veya işten çıkarılması söz konusu olduğunda toplamda 21 aylık alt-proje süresi içinde yerine yeni istihdamın konması beklenmektedir. Alt-proje ödemeleri SGK kayıtları incelenerek yapılacağından taahhüt edilen istihdam şartı yerine getirilemezse hibe desteğinden yararlanılamayacaktır.
 • 38 Hiç çalışanı olmayan firmalar hibe başvurusunda bulunabilir mi?

  Proje kapsamında başvuru yapılabilmesi için başvuru yapan firmanın tüzel kişiliği haiz bir şirket olması ve küçük ölçekli (1-49 çalışanı olan) veya orta ölçekli (50 ila 249 çalışan arasında) veya büyük ölçekli (250 çalışan veya üstünde) bir firma olması gerekmektedir. Hâlihazırda sürdürülebilir istihdam yaratma kaydı olan firmaların başvuruda bulunması beklenmektedir. Hiç çalışanı olmayan firmalar bu kapsamda uygun değildir.

 • 39 Farklı şehirlerde tesisleri olan bir firma, bu tesisler için ayrı ayrı hibe başvurusunda bulunabilir mi?

  Hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru yapan firmanın tüzel kişiliği haiz bir şirket olması gerekmektedir ve her başvuru sahibi, Teklif Çağrısı kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje teklifi sunabilir. Başvuru yapan firma, seçili proje illerinde olmak kaydıyla hangi tesislerinde istihdam yaratmayı planlıyorsa projesini bu doğrultuda hazırlamalıdır.

 • 40 İnsan kaynakları bütçe kalemini hazırlarken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
  Alt-proje bütçesinde yer alan ilave istihdam tutarı, istihdam planı ile tutarlı olmalıdır. Alt-proje bütçesinde her bir ilave istihdama ait toplam maliyet detaylı olarak verilmelidir ve her bir bütçe kalemine ilişkin Maliyet Gerekçelendirmesi kısmı mutlaka doldurulmalıdır. Götürü usulünde yazılan İnsan Kaynakları maliyetleri uygun maliyet olarak nitelendirilmeyecektir. İnsan kaynakları maliyetleri hesaplanırken yalnızca ilave istihdam edilen kişilerin maliyeti dahil edilmelidir. Her bir ilave istihdam edilen kişi için 18 ay süreli toplam işveren maliyeti dikkate alınmalı ve her bir ilave kişinin maliyeti Euro cinsinden ifade edilerek ayrı satırda gösterilmelidir.
  Detaylı bilgi ve hesaplama gösterimi için “Bütçe Hazırlığı” dokümanını inceleyebilirsiniz.